شیشه رنگی با قطر چکان طلایی و نقره ای 1

ظروف دارویی