شیشه شربتی قهوه ای

شیشه شربتی قهوه ای

شیشه شربتی قهوه ای

ظروف دارویی