شیشه استوانه با پرب پیچی

شیشه استوانه با پرب پیچی

شیشه استوانه با پرب پیچی

ظروف دارویی