شیشه ویال آرایشی و دارویی با قطره چکان مکنده سیلیکونی و حلقه فلزی

شیشه ویال آرایشی و دارویی با قطره چکان مکنده سیلیکونی و حلقه فلزی

شیشه ویال آرایشی و دارویی با قطره چکان مکنده سیلیکونی و حلقه فلزی

ظروف دارویی